Dịch vụ soát xét hoàn thiện sổ sách

  • Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
  • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu, chứng từ kế toán, doanh thu lãi lỗ
  • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
  • Lập lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
  • Lập báo cáo tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759