thành lập doanh nghiệp

Kiểm soát và tuân thủ

Lao động
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, cam kết bảo mật.
 • Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú.
Cấp & Điều Chỉnh Giấy Phép
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến tăng, giảm vốn; thay đổi thành viên, thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi chủ sở hữu, điều chỉnh ngành nghề hoạt động, thay đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Tư vấn và thực hiện các giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động các ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật.
Thương mại
 • Tư vấn hoạt động thương mại.
 • Tư vấn, soạn thảo, kiểm tra điều khoản hợp đồng trong hoạt động thương mại bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng mua bán, phân phối, đại lý.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Chúng tôi cung cấp cho các khách hàng giải pháp giải quyết tranh chấp, bao gồm:
– Giải quyết tranh chấp tại Tòa án các cấp. Giải quyết   tranh chấp ngoài tòa án
– Thu hồi công nợ thương mại

NGƯNG HOẠT ĐỘNG, MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục tạm ngưng hoạt động
 • Tư vấn cấu trúc giao dịch
 • Soạn thảo Điều kiện giao dịch ban đầu hoặc Biên bản ghi nhớ
 • Thực hiện thẩm định pháp lý
 • Hợp đồng mua bán cổ phần/phần vốn góp, mua bán tài sản của doanh nghiệp
 • Thỏa thuận cổ đông, thỏa thuận đầu tư, điều lệ doanh nghiệp
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý để thực hiện các giấy phép, chấp thuận cần thiết liên quan đến các giao dịch

Dịch vụ Pháp lý Doanh nghiệp