accounting training services

  • Hướng dẫn xây dựng quy trình, bộ máy kế toán
  • Hướng dẫn cách lập chứng từ kế toán (Thu-chi, nhập xuất kho, khấu hao, phân bổ, bảng lương…)
  • Đào tạo cách hạch toán, kiểm tra và lập sổ kế toán
  • Đào tạo cách lập và nộp tờ khai thuế
0567 899 879