Tư vấn dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp

pháp lý cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý cho Doanh nghiệp

  • Tư vấn chuyên sâu và soạn thảo các văn bản về cơ cấu tổ chức, điều hành, tỷ lệ góp vốn thành lập, loại tài sản góp vốn… của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Tư vấn chuyên sâu và soạn thảo các văn bản phục vụ quá trình hoạt động của doanh nghiệp như: i) Sổ đăng ký cổ đông/đăng ký thành viên; ii) Quyết định/Biên bản họp bổ nhiệm các chức danh quản lý;  Quyết định/Biên bản họp về các vấn đề trọng yếu của công ty; iv) Điều lệ sửa đổi; v) Giấy chứng nhận cổ phần/phần vốn góp; vi) Các hợp đồng phát sinh trong doanh nghiệp; vii) Nội quy lao động; viii) Các văn bản khác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tư vấn chuyên sâu và chuẩn bị các báo cáo hoạt động mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Tư vấn chuyên sâu, thực hiện thẩm định pháp lý (Due-Diligence) khi doanh nghiệp/nhà đầu tư chuẩn bị thực hiện các thương vụ M&A, soạn thảo văn bản về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879