Tư vấn Pháp lý theo vụ việc

  • Tư vấn về các rủi ro khi doạnh nghiệp/nhà đầu tư muốn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.
  • Tư vấn rủi ro, chuẩn hóa trình tự trong việc sử dụng lao động và chấm dứt hợp đồng với người lao động
  • Tư vấn rủi ro khi có tranh chấp xảy ra giữa doanh nghiệp với đối tác, người lao động, cơ quan quản lý nhà nước
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh khi doanh nghiệp/nhà đầu tư có yêu cầu.
0567 899 879